Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, MPR mempunyai:

Tugas pokok MPR, yaitu:

  1. Menetapkan UUD
  2. Menetapkan GBHN
  3. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden

Wewenang MPR, yaitu:

  1. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden
  2. Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN
  3. Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden
  4. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD 1945
  5. Mengubah undang-undang.Sumber :https://weshop.co.id/apa-itu-teknologi-penapisan/